Jak na pokládku podlahových palubek

Pokládání palubek

1. Před pokládkou palubek zkontrolujte, zda podkladové latě jsou rovné a ve stejné úrovni. Kontrolu provádějte pomocí zednické latě dlouhé alespoň 3m, otáčejte jí po ploše v různých směrech. Nerovnosti je třeba upravit hoblováním nebo podložením.

První palubku klademe drážkou ke zdi. Je-li nutné v podélném směru použít více palubek za sebou, kontrolujte pomocí šňůry, zda jsou palubky v jedné přímce. Nespoléhejte na to, že zeď je zcela rovná. Pro vytvoření dilatační spáry dejte mezi podlahu a zeď klínky. Dilatační spára musí být široká 10mm.

Spoje palubek umisťujeme nad podkladové latě a rozmisťujeme je stejným způsobem po celé délce. Spoje dvou palubek položených vedle sebe nesmí být na stejné podkladové lati. Spoj palubek s čelním drážkováním není třeba opírat o podkladovou lať.

2. Pro utěsnění čelního spoje uprostřed podlahy srážejte palubky k sobě směrem od dilatační spáry u zdi za použití páčidla. Pro zesílení tlaku a ochranu zdi dejte mezi zeď a páčidlo destičku nebo dřevěný špalík.

3. Konec první palubky připevňujeme pomocí vrutů nebo hřebíků v takové vzdálenosti ode zdi, aby místo upevnění bylo pod podlahovou lištou. Palubky připevňujeme k podkladovým latím vruty nebo hřebíky šikmo z vnitřního úhlu pera. Pro připevňování hřebíky používáme průbojník.

4. Další palubku přirážíme k předchozí palubce pomocí špalíku, který uřízneme například ze zbylého kousku palubky. Úkon opakujeme a palubky připevňujeme až poté, když jsou na místě a těsně u sebe. Hrozí-li nebezpečí, že se palubka na konci rozštípne, je třeba otvor pro hřebík nebo vrut předvrtat.

5. Pokud je to možné, připevněte palubky u dveří tak, aby práh zakrýval spoje. Podlaha musí mít možnost pohybu vzhledem k sousední místnosti. Nejsou-li podlahy v jedné rovině, zvedáme práh u nižší místnosti pomocí lišt. Otevírají-li se dveře bez prahu, používáme k zakrytí spojů dřevěné nebo kovové krycí lišty.

6. Otvory pro trubky na čele palubky se dělají tak, že upravovanou palubku přiložíme k poslední připevněné palubce, vedle trubek. Pomocí úhelníku a metru vyznačíme polohy trubek a průměry.

7. Otvory vrtáme vrtákem, jehož průměr je o 5-10 mm větší než průměr trubky.

8. Poté rozřízneme upravovanou palubku ve středové ose otvoru a položíme na místo.

9. Zadní kus čela palubky přilepíme zezadu k trubkám, přičemž směrem ode zdi používáme klínek.

10. Otvory pro trubky na delší straně palubek děláme tak, že upravovanou palubku přikládáme ve správné poloze k sousední palubce. Vzdálenost mezi hranou palubky a trubkou změříme a vyznačíme na upravovanou palubku.

11. Pomocí úhelníku vyznačíme vnější okraj trubek.

12. Po vyvrtání otvorů vyřízneme zadní kus přímočarou pilou.

13. Když je palubka umístěna, přilepíme zadní kus a směrem ode zdi zaklínujeme klínkem.

14., 15. Poslední řadu palubek je obvykle třeba podélně oříznout.

16. Dvě poslední řady palubek je nutné pokládat zároveň. Podélně oříznutou poslední palubku připevňujeme vruty nebo hřebíky na vrchní straně, co nejblíže hraně palubky, aby hřebíky nebo vruty zůstaly pod podlahovou lištou. U zdi je třeba nechat dilatační spáru 10mm. Před připevněním podlahové lišty pomocí hřebíků odstraníme ode zdi všechny pomocné kousky a klíny.